Общи Условия за ползване

Уебсайтът eshop.dromeas.bg (отсега нататък «Онлайн магазин») е онлайн магазин на „ДРОМЕАС БГ“ АД, вписано в Търговския Регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 175163457, със седалище и адрес на управление: гр.София 1618, р-н Витоша, бул. България 110, партер, телефон: +359 2 489 97 20, www.dromeas.bg. Компания „ДРОМЕАС БГ“ АД спазва всички приложими правни разпоредби и циркулярни писма, отнасящи се до договорите от разстояние. Посещението и използването на онлайн магазина автоматично означава приемане на тези Условия за ползване. В случай на несъгласие с по долу упоменатите условия, моля да не използвате нашия Онлайн магазин. Компания „ДРОМЕАС БГ“ АД запазва правото си да променя, добавя, актуализира или обновява едностранно съдържанието или услугите на Онлайн магазина и условията за ползване по всяко време, и когато счита за необходимо и без предизвестие, като уведомява единствено чрез Онлайн магазина.

Продукти от Онлайн магазина

Чрез Онлайн магазина се предлагат за продажба офис мебели и свързани с тях продукти (отсега нататък «продукти») на магазините на „ДРОМЕАС БГ“ АД на преференциални цени. Цените на Онлайн магазина се прилагат само за поръчки в този магазин. Отклонения могат да възникнат по технически причини от снимките на представените продукти (например нюанси). Представянето на продукти и услуги в Онлайн магазина е покана към потребителите да представят предложение за договор. При поставянето на поръчката в Онлайн магазина, компания „ДРОМЕАС БГ“ АД се ангажира с наличието и количеството на продуктите от поръчката и доставката им в рамките на 20 /двадесет/ дни, (с изключение и в случай на необичайно голямо количество продукти или поради непреодолими обстоятелства) и другите конкретни условия, изброени в подстраницата «Начини на доставка» на продуктите. В случаи на отказ за приемане или невъзможност на доставка на продукти, по причини които не са по вина на „ДРОМЕАС БГ“ АД има право да начислява на купувача своите складови и производствени разходи. Дружеството запазва правото си да анулира поръчка, ако продуктите останат в склада за повече от 40 дни и да компенсира разходите си от получената сума с направените за тази поръчка разходи.

Ограничена отговорност на „ДРОМЕАС БГ“ АД

Компания „ДРОМЕАС БГ“ АД продава продуктите чрез Онлайн магазина в съответствие с настоящите условия за ползване и приложимото законодателство. Компания „ДРОМЕАС БГ“ АД не носи отговорност за повреди или щети, които могат да бъдат причинени на клиенти или потребители на Онлайн магазина, с изключение на задължението си за връщане, поправка или замяна на продукти, определени в под-страниците на настоящия сайт. Компания „ДРОМЕАС БГ“ АД не носи отговорност за каквато и да е форма на загуба (положителна, умишлена или случайна, която е индикативна и не е ограничена, дизюнктивно или кумулативно представляваща загуба на печалби, данни, финансово удовлетворение и тн.) претърпи посетителя / потребителя на Онлайн магазина или трето лице поради причина, свързана с експлоатацията или използването на услугите на страниците, или всякаква информация, предоставена от и / или неразрешени интервенции на трети страни в продукти и / или услуги и / или информация, предоставена чрез нея. Горепосочените причини включват възможни грешки или пропуски в електронната регистрация на предоставената информация (цени, характеристики на продукта и т.н.), както и грешки, пропуски или технически причини от всякакъв характер, които засягат или възпрепятстват работата на Онлайн магазина за кратък период от време и / или от онлайн услуги. Компания „ДРОМЕАС БГ“ АД не носи отговорност, в случай на неправилно функциониране на Онлайн магазина или по принцип слабост или неадекватно предоставяне на услугите му поради случайни събития или причини от форсмажорни обстоятелства или причини, причинени от грешка на други лица. Компания „ДРОМЕАС БГ“ АД запазва правото си да добавя, премахва или актуализира онлайн магазина и предоставената чрез него информация и / или услуги, както и да променя начините за търсене на информацията по свое усмотрение. Компания „ДРОМЕАС БГ“ АД предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че достъпът до Онлайн магазина и неговите услуги е по- възможност най-продължителен и непрекъснат. Въпреки това, запазва разумното си право да прекрати функционирането на Онлайн магазина и / или отделните услуги за извършване на профилактика на системата без предварително уведомяване на потребителя.

Права на интелектуална и индустриална собственост

Съдържанието и услугите на Онлайн магазина, изображенията, графиките, снимките, дизайнът, текстовете и изобщо всичките му архиви представляват интелектуална собственост, отличителни характеристики и търговски марки и / или марки за услуги на „ДРОМЕАС БГ“ АД и са защитени съгласно съответните разпоредби на действащото законодателство и са стриктно предназначени за ползване от потребителите за лична (нетърговска или нестопанска цел) употреба. Никой от тях не може да бъде част или като цяло обект на продажба, копиране, модификация, възпроизвеждане, публикуване или "прикачване", предаване или разпространяване по какъвто и да е начин без предварителното писмено разрешение на „ДРОМЕАС БГ“ АД . Имената, изображенията, логото и отличителните знаци, които „ДРОМЕАС БГ“ АД или трети страни и техните продукти или услуги, са изключителни търговски марки на „ДРОМЕАС БГ“ АД или трети страни, защитени от съответните закони за търговските марки. Появата им в онлайн магазина по никакъв начин не трябва да се тълкува като прехвърляне или прехвърляне на лиценз или право за ползване, копиране.

Отговорност на посетителя / потребителя

Използването на Онлайн магазина трябва да се извършва само за законни цели и по начин, който не ограничава или не възпрепятства използването му от трети страни. Посетителя е длъжен да използва Онлайн магазина в съответствие със закона, добрите нрави, морал и настоящите условия както и да не извършва действия или пропуски, които могат да причинят вреда или неправилно функциониране, повреда или застрашаване на предоставените услуги от „ДРОМЕАС БГ“ АД . Посетителят / потребителя на Онлайн магазина носи отговорност за причинените щети на „ДРОМЕАС БГ“ АД от злоумишлено, незаконно или некоректно използване на съответните услуги.
Връзките (Links) в Онлайн магазина се допускат само към главната страница на компанията, а не към други страници, освен ако няма друга изрично договорена спогодба между „ДРОМЕАС БГ“ АД и съответната страна.

Защита на личните данни

Управлението и защитата на личните данни на посетителя / потребителя на Онлайн магазина се урежда от условията на този раздел и от съответните разпоредби на приложимото право. Компания „ДРОМЕАС БГ“ АД запазва правото си да променя условията за защита на личните данни, като информира посетителите / потребителите и в съответствие с приложимия правен статут. При регистрирането на клиент / потребител с услугите на Онлайн магазина (поръчки на продукти, newsletters, и тн.) е възможно да се изискат за регистрацията определени лични данни (Име и фамилия, адрес, ЕИК и тн.). Компания „ДРОМЕАС БГ“ АД съхранява личните данни на потребители си и не ги предоставя на трета страна (физическо или юридическо лице) по никакъв повод, с изключение на съответните разпоредби на закона и само на компетентните органи при тяхното правно искане. Компания „ДРОМЕАС БГ“ АД поддържа архиви с тези данни единствено за комуникационни цели, маркетинг, статистика и подобряване на услугите си. По - специално тези данни се използват от „ДРОМЕАС БГ“ АД за:
• Общуване с клиента / потребителя,
• Изпълнението на условията и задълженията на услугите, предоставяни чрез Онлайн магазина,
• Подкрепа и обслужване на клиентите / потребителите,
• Измерване на ефективността на услугите на онлайн магазина и
• Да информира клиентите / потребителите си за нови оферти, за продукти и услуги на „ДРОМЕАС БГ“ АД. Във всеки случай клиентът / потребителят на Онлайн магазина има право да се свърже със съответния отдел на „ДРОМЕАС БГ“ АД на телефон: +30 2321099220, или на: +359 2 489 97 20, за да поиска заличаването, поправянето или промяната на запазените лични данни.

Подаване на поръчка

Поръчките се извършват след попълването и изпращането на съответния формуляр за поръчка в Онлайн магазина. В горе посочената процедура описана подробно по различните етапи до сключването на договора. Цените на продуктите са с добавено ДДС. Компания „ДРОМЕАС БГ“ АД запазва правото си да променя цените без предизвестие, без това да повлияе на цените на вече регистрираните поръчки. При подаване на поръчка на клиента се дава възможност да избере документът, който ще бъде издаден за поръчката, фактура, фактура за продажба на дребно или бележка за продажба. Фактура се издава на фирми и лица на свободна практика, ако при поръчка попълнят следната информация: Име на фирмата ЕИК, Адрес на седалището на фирмата, адрес на доставка и професия. Всички промени в данните за фактури могат да бъдат направени, докато датата на доставка не бъде фиксирана от отдела за доставка.
Ако сте освободени от облагане с ДДС, или се ползвате с намалена ставка на ДДС, моля свържете се с нас на телефон: +359 2 489 97 20 или по имейл: eshop@dromeas.bg.

Право на анулиране на поръчка и право на отказ

Всеки клиент на Онлайн магазина има право, в съответствие с приложимия закон, да анулира нареждането/ поръчката в рамките на три (3) календарни дни от датата на подаване, безплатно или да се откаже от покупката неоснователно в рамките на 14 календарни дни от получаване на продуктите, при конкретните условия, посочени в подразделите "Анулиране на поръчки" и "Връщане на продукти".

Гаранция на продуктите

Компания „ДРОМЕАС БГ“ АД предоставя на продуктите, закупени чрез Онлайн магазина, гаранция, посочена в подраздел "След закупуване / Гаранции" на настоящата.

Приложимо право и други условия

Всяка разпоредба от тези условия става неприложима и автоматично се отменя и отнема от настоящето, при промяна на закона, без по никакъв начин да засяга валидността на останалите условия.
Всяко отстъпване, забавяне или неприлагане на един или повече от настоящите условия от „ДРОМЕАС БГ“ АД от само себе си не може да се тълкува като отказ, временно или окончателно, изцяло или частично, от всяко право или иск, произтичащ от тях или от закона.
Тази конвенция се урежда от Европейското и Гръцкото право.