Ο ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ σας εγγυάται:

 

Μέχρι 60 μήνες από την αγορά του προϊόντος* ισχύει δωρεάν επιδιόρθωση ή αλλαγή ελαττωματικών εξαρτημάτων (όπου τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν τον πελάτη και προκαταβάλλονται). Η εγγύηση ισχύει για πωλήσεις προϊόντων τα οποία θα είναι εγκατεστημένα και θα χρησιμοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

 

Ρητά εξαιρούνται και δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση ζημιές που:

 

α) Προκαλούνται κατά την μεταφορά από τον πελάτη ή τρίτους

β) Συνιστούν φυσιολογική φθορά

γ) Οφείλονται σε κακή ή μη ενδεδειγμένη χρήση

δ) Οφείλονται σε ανεπαρκή συντήρηση ή μη ασφαλή τοποθέτηση

ε) Οφείλονται στην παραμέληση των οδηγιών χρήσης του προϊόντος

στ) Οφείλονται στην ειδική περίπτωση χρήσης υφασμάτων ή άλλων υλικών, που προσκόμισε ο πελάτης.

 

Για τη λειτουργία της εγγύησης είναι απαραίτητη η προσκόμιση του αποδεικτικού αγοράς.

 

Η παρούσα εγγύηση ισχύει συμπληρωματικά προς τα νόμιμα δικαιώματα του αγοραστή και τελεί σε

συμμόρφωση με την οδηγία 1999/44/ΕΚ και την μεταφορά της στην Ελληνική νομοθεσία.

 

* για το έμβολο του καθίσματος καθώς και για τις επενδύσεις δερματίνης παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας κ χρήσης 24 μηνών.